Sut rydym yn arolygu

Rydym yn edrych ar sut mae gwasanaethau yn:


Gall ein harolygiadau o’r gwasanaethau hyn fod â rhybudd neu gallant fod yn ddirybudd. (dolen i'r rhesymeg dros fod â rhybudd yn erbyn bod yn ddirybudd)

Cynhelir ein harolygiadau gan o leiaf un arolygydd AGIC ynghyd ag adolygydd allanol (sydd â phrofiad proffesiynol perthnasol).

Pwy sy'n gorfod cofrestru gyda ni

Ysbytai Annibynnol

 • ysbytai acíwt (sy'n darparu ystod eang o wasanaethau gan gynnwys triniaeth feddygol a/neu lawfeddygol, gan gynnwys archwiliadau, dan anesthesia cyffredinol neu dawelydd mewnwythiennol);
 • ysbytai iechyd meddwl;
 • hosbisau;
 • ysbytai deintyddol sy'n darparu triniaethau dan anesthesia cyffredinol;
 • ysbytai mamolaeth;
 • ysbytai sy'n darparu gwasanaethau terfynu beichiogrwydd;ysbytai sy'n darparu llawdriniaeth gosmetig; a
 • ‘thechnegau rhagnodedig' neu 'dechnoleg ragnodedig' e.e. endosgopi, triniaeth ocsigen hyperbarig, enwaediad plant gwrywaidd, dialysis, ffrwythloni in vitro, defnydd o laser dosbarth 3B neu 4 neu olau curiadol dwys).

Clinigau Annibynnol

Sefydliadau lle darperir gwasanaethau gan ymarferwyr meddygol preifat yw’r rhain. Er mwyn i wasanaeth gael ei ystyried yn glinig annibynnol, ni all ddarparu gwelyau dros nos. Gall gwasanaethau gynnwys y canlynol:

 • Mesuriadau ac archwiliadau corfforol neu seiciatrig sylfaenol.
 • Mân lawdriniaethau fel ciwretiad, serio, cryoserio defaid neu friwiau eraill ar y croen.
 • Triniaeth feddygol tymor hirach ar gyfer cyflyrau cronig.
 • Triniaeth ar gyfer camddefnyddio cyffuriau ac alcohol.
 • Gellir rhagnodi meddyginiaethau.
 • Trafodaeth am ddiagnosis a dewisiadau triniaeth neu atgyfeirio at wasanaethau eraill.
 • Gwasanaethau rheoli pwysau / colli pwysau.
 • Gwasanaethau imiwneiddio ar gyfer teithio.

Asiantaethau gwasanaeth meddygol annibynnol

Mae’r rhain yn aml yn cael eu galw'n wasanaethau meddygol 'galw allan'. Gellir eu darparu i gleifion sy'n breswylwyr parhaol neu'n preswylio ar sail tymor byr. Gall gwasanaethau gynnwys:

 • Mesuriadau ac archwiliadau corfforol neu seiciatrig sylfaenol.
 • Mân lawdriniaethau.
 • Rhagnodi meddyginiaethau.
 • Trafodaeth am ddiagnosis a dewisiadau triniaeth neu atgyfeirio at wasanaethau eraill.
 • Imiwneiddio ar gyfer teithio.
 • Ymgynghoriad, diagnosis neu ragnodi ar y we.

Gall asiantaethau meddygol annibynnol ddarparu gwasanaeth galw allan 'y tu allan i oriau' hefyd ar gyfer clinigau annibynnol.

Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi arweiniad ar yr hyn y byddwn yn edrych arno yn ystod arolygiad. Os hoffech gopi o ein llyfr gwaith arolygu, cysylltwch â hiwinspections@llyw.cymru

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 23 Hyd 2017