Gall Gweinidogion Cymru yn comisiynu ni i gynnal adolygiad allanol annibynnol pan fydd oedolyn, yn hysbys i wasanaethau iechyd meddwl yn y 12 mis blaenorol, yn ymrwymo'r lladdiad o oedolyn arall. Mae hyn er mwyn sicrhau bod unrhyw wersi y gellid eu dysgu yn cael eu nodi ac y gweithredir arnynt.

Pwrpas y adolygiad yw i:

  • Ystyried y gofal a ddarparwyd i’r sawl a gyflawnodd y lladdiad cyn belled yn ôl â’i gyswllt/chyswllt cyntaf â’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Rhoi cefndir y digwyddiad a arweiniodd at farwolaeth, a dealltwriaeth ohono.
  • Adolygu’r penderfyniadau a wnaed o ran gofal y sawl a gyflawnodd y lladdiad.
  • Nodi unrhyw newid neu newidiadau yn ymddygiad neu edrychiad y sawl a gyflawnodd y lladdiad.
  • Gwerthuso asesiadau risg cysylltiedig, a chamau a gymerwyd yn y cyfnod yn arwain at y digwyddiad.
  • Paratoi adroddiad yn rhestru’r canfyddiadau ac argymhellion ar gyfer gwella.
  • Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu cynllun(iau) gweithredu er mwyn sicrhau y dysgir gwersi o’r achos.

Mae canfyddiadau ein hadolygiadau wedi eu cyhoeddi yn adran Adroddiadau Ymchwiliadau ac Adolygiadau Arbennig ar ein gwefan.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 24 Meh 2016