Beth yw Adolygydd Lleyg Gwirfoddol?

Aelodau o'r cyhoedd yw Adolygwyr Lleyg Gwirfoddol (gwirfoddolwyr) sy'n rhoi o'u hamser i'n helpu yn ystod ein harolygiadau a'n hadolygiadau o wasanaethau gofal iechyd yng Nghymru. 

Beth y mae Adolygydd Lleyg Gwirfoddol yn ei wneud?

Mae gwirfoddolwyr (Adolygwyr Lleyg) yn gweithio ochr yn ochr â’n tîmau adolygu i sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd yn ddiogel i gleifion.

Mae gwirfoddolwyr yn rhan bwysig o'r broses arolygu ac adolygu. Tra bod ein tîm adolygu'n sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd yn cydymffurfio â rheoliadau a safonau, mae gwirfoddolwyr yn siarad â chleifion am y driniaeth a'r gofal y maent yn eu derbyn gan wasanaethau gofal iechyd.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf i fod yn Adolygydd Lleyg Gwirfoddol?

Nid oes angen i wirfoddolwyr feddu ar gymwysterau penodol ond rydym yn gofyn bod gwirfoddolwyr:

  • â sgiliau cyfathrebu da
  • yn onest ac yn agored 
  • ddim yn feirniadol nac yn rhagfarnllyd
  • yn aelodau da o dîm
  • â sgiliau arsylwi da
  • ag ymwybyddiaeth ac ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth
  • yn awyddus i weithio'n unol â gwerthoedd AGIC
  • yn gallu canolbwyntio mewn amgylchedd prysur. 

Sut y bydd y rôl hon yn eich helpu chi?

Trwy gymryd rhan yn ein harolygiadau ac adolygiadau, byddwch yn cael y cyfle i ddysgu mwy am y ffordd mae gwasanaethau iechyd yn gweithio.  Mae arolygu ac adolygu'n helpu i dynnu sylw at feysydd o arfer da a all gael eu rhannu.  Byddwch yn rhan o hyn, a byddwch yn helpu i wella ansawdd gwasanaethau yng Nghymru.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Gallwch ymgeisio trwy gwblhau'r ffurflen gais am swydd isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y ddogfen 'Rôl yr Adolygydd Lleyg Gwirfoddol' isod er mwyn cwblhau'r ffurflen gais.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 7 Rha 2017