Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer rôl Adolygydd Cymheiriaid Nyrs Gofrestredig

Rydym yn chwilio am Nyrsys Cofrestredig i fod yn Adolygwyr Cymheiriaid yn y meysydd canlynol:

Bydwreigiaeth

Pediatreg

Trawma ac Orthopedeg

Adran Achosion Brys

Unedau Asesu Meddygol neu Lawfeddygol

Gofal i'r Henoed

Gofal Strôc

Oncoleg

Nyrsys Iechyd Meddwl

o Iechyd Meddwl Pobl Hŷn

o Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)

o Iechyd Meddwl Fforensig

Croesawn geisiadau gan weithwyr proffesiynol sydd yn gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cydweithio â'n Huwch Arolygwyr Gofal Iechyd i gynnal arolygiadau, adolygiadau ac ymchwiliadau ym meysydd gwasanaeth Annibynnol a'r GIG ledled Cymru. 

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Ebrill 2019.

Dogfennau

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 25 Maw 2019