Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol gan Lywodraeth Cymru y bydd Rheoliadau Deintyddiaeth (Cymru) Preifat 2017 yn dod i rym o 1 Ebrill 2017 a bydd yn cael ei reoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Prif Newidiadau

  • Bellach ni fydd yn ofynnol i ddeintyddion unigol gofrestru gydag AGIC os ydynt am ddarparu gofal deintyddol preifat yng Nghymru.
  • Bydd yn rhaid i bob practis deintyddol lle mae gofal deintyddol preifat yn cael ei ddarparu, gofrestru gydag AGIC. (Bydd yn ofynnol i’r darparwr – boed hwnnw’n unigolyn, yn bartneriaeth neu’n sefydliad sy’n cynnal practis deintyddol preifat – gofrestru o dan y rheoliadau newydd)
  • Bydd yn rhaid i broffesiynolion gofal deintyddol, sy’n darparu gofal mynediad uniongyrchol preifat o’u practis eu hunain, gofrestru gydag AGIC os ydynt am ddarparu’r gwasanaethau hyn yng Nghymru.
  • Bellach, ni fydd deintyddion na phroffesiynolion gofal deintyddol sy’n defnyddio laserau ar gyfer triniaeth ddeintyddol yn gorfod cofrestru fel ysbyty annibynnol er mwyn cael defnyddio’r offer hwn. Bydd y defnydd o laserau’n cael ei gynnwys ym mhroses gofrestru deintyddol AGIC.
  • Bellach ni fydd angen i ddeintyddion gael tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd bob tair blynedd. Bydd y gwasanaeth gwiriadau ac ardystio a ddarperir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn unol â’r gofynion ar gyfer practisau deintyddol y GIG.

Pwy bydd hyn yn effieithio?

  • Deintyddion yng Nghymru sy’n darparu unrhyw ofal deintyddol preifat mewn practis deintyddol
  • Holl broffesiynolion gofal deintyddol sy’n darparu gwasanaethau mynediad uniongyrchol preifat o’u practis eu hunain (hylenyddion deintyddol, therapyddion deintyddol, technegwyr deintyddol clinigol)
  • Practisau lle mae proffesiynolion gofal deintyddol yn darparu gwasanaethau mynediad uniongyrchol yn cael eu galw’n bractisau deintyddol preifat o dan y rheoliadau newydd

Y camau nesaf

Bydd y proses cofrestru yn agor ar 3ydd Ebrill 2017. Bydd 2017-18 yn flwyddyn bontio tra mae pob practis yn cyflwyno eu ceisiadau i gofrestr, fodd bynnag mae angen i ddeintyddion sydd wedi cofrestru gydag ni ar gyfer darparu gofal deintyddol preifat barhau i gofrestru fel unigolion. Rhaid ichi wneud hyn nes bod yr holl bractisau lle yr ydych yn darparu gofal deintyddol preifat wedi eu cofrestru’n llawn gydag ni o dan y rheoliadau newydd. 

Hefyd unrhyw deintyddion yn ceisio darparu gwasanaethau deintyddol preifat am y tro cyntaf bydd angen gweithio mewn practis nad ydynt eto wedi cofrestru i gyflwyno cais i gofrestru fel deintydd unigol o dan Reoliadau 2008.

Bydd yn ofynnol i broffesiynolion gofal deintyddol, sy’n darparu gwasanaethau mynediad uniongyrchol preifat o’u practis eu hunain gyflwyno cais cofrestru erbyn 30 Medi 2017.
Rhaid i bob practis deintyddol sy’n darparu unrhyw ofal deintyddol preifat gyflwyno cais cofrestru erbyn 31 Mawrth 2018 fan bellaf.

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau ar y broses gofrestru ar gael ar 3 Ebril

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 24 Ebr 2017