Bydd yr adolygiad ar y cyd yn edrych ar Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol i wirio a yw cleifion yn derbyn y gofal, y driniaeth a’r cymorth sydd eu hangen arnynt. Rydym wedi dewis Timau Iechyd Meddwl Cymunedol i’w harolygu ym mhob bwrdd iechyd.


Bydd ein hadolygiad yn edrych ar broblemau y tynnwyd sylw atynt yn ystod ein gwaith blaenorol, sy'n cynnwys:

  • Effeithiolrwydd prosesau atgyfeirio a meini prawf
  • Cynllunio a darparu gofal
  • Cyfathrebu/rhannu gwybodaeth â defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau teulu
  • Seilwaith, integreiddio a chydlynu gwasanaethau
  • Cydymffurfiaeth â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • Cydymffurfiaeth â Deddf Iechyd Meddwl 1983, gan gynnwys Gorchmynion Triniaeth Gymunedol 
  • Argaeledd a chysylltiadau â gwasanaethau cymorth eraill, h.y. camddefnyddio sylweddau a thai
  • Amseroldeb a chywirdeb trefniadau rhyddhau a chynllunio ôl-ofal ar gyfer cleifion

Sut gallwch gymryd rhan 

Rydym ni eisiau gwybod am eich profiadau o'r gofal iechyd a'r gofal cymdeithasol yr ydych chi yn eu derbyn trwy wasanaethau iechyd meddwl cymunedol awdurdodau lleol a rhai’r GIG. Rydym eisiau darganfod pa mor dda y mae Timau Iechyd Meddwl Cymunedol Cymru yn mynd ati i ddarparu cymorth ar gyfer anghenion iechyd meddwl y bobl sy'n byw yn y gymuned.
Os ydych chi wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn y gorffennol, os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaethau ar hyn o bryd, neu os ydych chi'n aelod o deulu/gofalwr rhywun sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn neu wedi'u defnyddio, gallwch chi ein helpu gyda'r gwaith hwn trwy ddweud am eich profiadau wrthym. Gofynnwn i chi gwblhau ein harolwg ar-lein, gan ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl. Bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn ein helpu i ddeall unrhyw broblemau y gallai pobl yng Nghymru fod yn eu hwynebu.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gofynnwn i chi gwblhau'r arolwg ar-lein os ydych yn derbyn ar hyn o bryd, neu wedi derbyn yn y gorffennol, cymorth gan Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol, neu os ydych chi'n ofalwr neu aelod o deulu rhywun sy'n derbyn neu sydd wedi derbyn cymorth gan Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol.
Mae copïau caled o'r holiaduron ar gael ar gais hefyd.
Fel arall, gofynnwn i chi gysylltu â ni os ydych yn dymuno rhannu eich profiadau â ni drwy neges e-bost neu dros y ffôn.

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion i'r arolwg: 31 Hydref 2017

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 15 Aws 2017