Ysbyty annibynnol yw Pendarren Court sydd wedi'i gofrestru i ddarparu triniaeth feddygol a seiciatrig ar gyfer 12 o ddynion sydd rhwng 18 a 65 mlwydd oed, sydd wedi cael diagnosis o anhwylder meddyliol ac y gallent fod yn gymwys i gael eu cadw o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. 

Yn ystod yr arolygiad, gwnaeth AGIC nodi nifer o faterion a oedd yn peri risg i ddiogelwch cleifion. O ganlyniad i'r canfyddiadau hyn, roedd AGIC yn ei ystyried yn angenrheidiol atal cofrestriad Ysbyty Pendarren Court ar unwaith.  Bu AGIC yn gweithio gyda GIG Cymru i sicrhau bod cleifion, yr oedd pob un ohonynt yn derbyn gofal a ariennir gan y GIG, yn cael eu symud i leoliadau arall. Mae cofrestriad yr ysbyty wedi'i atal o hyd. 

Canfyddiadau

  • Bylchau sylweddol o ran cofnodion yn y cynlluniau gofal a thriniaeth, a allai arwain at ganlyniadau gwael i gleifion – sy'n  golygu eu bod yn wynebu risg annerbyniol o niwed 
  • Nid oedd lefelau staffio'n ddigonol er mwyn darparu gofal diogel ac effeithiol 
  • Diffyg arweinyddiaeth a rheolaeth oherwydd bod y swyddi ar gyfer y rheolwr cofrestredig a rheolwr y ward yn wag 
  • Prinder tystiolaeth o brosesau archwilio a llywodraethu a fyddai'n cynorthwyo'r darparwr o ran sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal a thriniaeth mewn modd diogel ac effeithiol 
  • Dim tystiolaeth i ddangos y prosesau oedd ar waith ar gyfer monitro materion allweddol o ran ansawdd, gan gynnwys dadansoddi digwyddiadau, rheoli risgiau, yr amgylchedd gofal, mewnbwn therapiwtig i gleifion a datblygiad strategol y gwasanaeth 

Dywedodd y Prif Weithredwr, Dr Kate Chamberlain, heddiw:

Gwnaethom nodi nifer o broblemau o ran risgiau posibl i ddiogelwch cleifion. Ar sail hyn, gwnaethom gymryd camau gweithredu brys i atal cofrestriad Ysbyty Pendarren Court er mwyn diogelu cleifion. Gwnaethom weithio'n agos gyda chomisiynwyr y GIG er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael eu symud yn ddiogel i ysbytai eraill. Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn parhau i weithio gyda'r darparwr i sicrhau y gwneir y gwelliannau angenrheidiol.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 9 Mai 2018