Cofrestru fel practis deintyddol preifat neu practis mynediad uniongyrchol preifat

Mae'n rhaid i bob practis deintyddol preifat ac practisau mynediad uniongyrchol preifat gofrestru gyda ni fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith gan y Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Ysbytai Annibynnol yw:

  • ysbytai nad ydynt yn y GIG sy'n darparu triniaeth feddygol neu seiciatrig ar gyfer afiechyd neu anhwylder meddwl
  • hosbisau sy'n darparu gofal pallative
  • unrhyw sefydliadau eraill lle triniaeth neu nyrsio gofal yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai a gedwir dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Clinigau Annibynnol yw:

  • Sefydliad lle mae gwasanaethau nad ydynt yn y GIG o unrhyw fath yn cael eu darparu gan ymarferwyr meddygol.

Asiantaethau Meddygol Annibynnol yw:

  • gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan ymarferwyr meddygol a all gynnwys breifat 'galw allan' gwasanaethau a brechlynnau teithio a ffliw.

Mae gofynion cyfreithiol y Ddeddf Safonau Gofal 2000, mae'n rhaid i'r Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011 a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol eu bodloni cyn ac yn ystod eich rhif cofrestru'r.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 23 Ebr 2019